Integritetspolicy, Cando Restaurang

Denna integritetspolicy rör dig som har kontakt med Cando Restaurang (Rikresursen AB) , orgnr 5567743769, Utlandagata 24    41280 Goteborg (nedan kallad Cando). Cando är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Candos verksamhet.

Personuppgifter som vi samlar in

För att Cando ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Vi kan komma att samla in personuppgifter i samband med att du bokar bord, gör en fakturabetalning, köper presentkort, besöker våra webbsidor, gör en förbeställning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller deltar på våra event. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in och spara: Namn, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Hantering av personuppgifter

Cando delar inte dina uppgifter med andra parter i de fall vi inte måste på grund av avtal eller rättslig förpliktelse. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Lagring

Cando kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende Candos behandling av dina personuppgifter. Cando ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får Cando ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du kan begära ett utdrag om vilka uppgifter vi har. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att be om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har rätt att inge ett klagomål avseende Candos behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till, rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av personuppgifter.

Kontakta info@restaurangcando.se